عنوان پروژه تصفیه خانه نیروگاه ارومیه WTP
شرح پروژه طراحی، ساخت و اجرای تصفیه خانه به روش Dual Pass RO + EDI
محل اجرا نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه
کارفرما شرکت احداث و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی مپنا( توسعه 2)
تاریخ اجرا 1398 - 1399
A A
A B
A C
A D
A E